تبلیغات
تبادل اطلاعات حسابداری ( رضوانشهرصدوق) - تحقیق حسابداری*پول وارزوبانکداری*(بودجه)
تبادل اطلاعات حسابداری ( رضوانشهرصدوق)
اخلاق نیکو دوستی را پایدار می‏سازد.

پول وارزوبانکداری
nبودجه:
nمبانی بودجه بندی

1.بودجه مفهومی مقداری است: کلیه فعالیت های طرح ریزی شده واحد تجاری با یک واحد مشترک مانند پول یا تعداد محصولات تولید شده تشریح میشود.                                                                       

2.بودجه مربوط به واحد تجاری مشخصی است: واحد تجاری در بودجه بندی ممکن است یک پروژه معین ،یک واحد تجاری یا در مفهومی وسیع تر یک ارگان دولتی یا کل دولت باشد قبل از شروع مرحله تنظیم بودجه لازم است که واحد بودجه دقیقا مشخص شود.

مبانی بودجه بندی

3.بودجه مربوط به دوره معینی است:

    بودجه باید نتایج مالی برنامه ها و فعالیت های طرح ریزی شده را در یک دوره معین(سالانه،بلند مدت یا کوتاه مدت) ارائه کند.بودجه های سالانه متداول تر است زیرا بسیاری از گزارش های واحد های تجاری نیز سالانه می باشد و به این ترتیب مقایسه نتایج واقعی با نتایج مالی طرح ریزی شده امکان پذیر خواهد بود.بودجه های بلند مدت جزئیات مشروح کمتری را در بر دارد و در مقابل بودجه های کوتاه مدت معمولا امکان واکنش های سریع تری را در مقابل مسائل فرا هم می کند.

n مقاصد بودجه بندی

1.ایجاب طرح ریزی دوره ای: کلیه فعالیت های واحد تجاری برای استفاده کارآمد و اثربخش از منابع کمیابی که در اختیار دارد مستلزم نوعی طرح ریزی می باشد.

2.ترویج هماهنگی و همکاری: فرآیند بودجه بندی وسیله ای برای تبادل نظر و ایجاد هماهنگی بین هدف های مدیران  سطوح مختلف واحد تجاری فراهم می سازد.

n مقاصد بودجه بندی

3.الزام به مقدار درآوردن پیشنهادها: اندازه گیری فعالیت های واحد تجاری مستلزم به مقدار درآوردن منافع و مخارج آن است.

4.فراهم ساختن چارچوب ارزیابی فعالیت ها: چون بودجه برآوردی از فعالیت های آینده است می توان از آن به عنوان معیاری برای ارزیابی فعالیت های واحد تجاری استفاده کرد .

n مقاصد بودجه بندی

    5.آگاهی از اقلام بهای تمام شده:

    مدیران مالی و حسابداران مدیریت معمولا نتایج تصمیم گیری ها و فعالیت ها را از نقطه نظر بهای تمام شده آن ارزیابی می کنند در حالی که ممکن است این امر در مورد سایر مدیران صادق نباشد،اما در هنگام تنظیم بودجه همه مدیرانی که مسئولیت برآورد بودجه دارند ناگزیر مخارج و منافع حاصل از فعالیت ها را مقایسه می کنند.آگاهی از بهای تمام شده مبنای مشترکی را برای برقراری ارتباط بین مدیران مختلف فراهم می سازد.

n مقاصد بودجه بندی

    6.تأمین الزامات قانونی یا قراردادی: بسیاری از سازمان ها از لحاظ قانونی ملزم به تهیه بودجه می باشند و برخی از واحدهای تجاری نیز هنگام عقد قراردادهای وام ملزم به تهیه و اجرای برخی از بودجه ها می شوند.

7.هدایت فعالیت ها به سمت اهداف سازمانی:  پیشنیاز مهم در برآورد بودجه تعیین هدف های عملیاتی برای واحد تجاری است  اگر چه فرآیند تدوین هدف ها مشکل و مستلزم مشارکت مدیران در تمامی سطوح سازمانی است اما با انجام آن تهیه یک بودجه مؤثر بسیار آسان خواهد شد. اهداف به دو هدف کلی تقسیم می شود:

             1.  تحصیل سود مورد انتظار

            2.  نگهداری نقدینگی کافی

1.طرح ریزی: طرح ریزی کلیه مراحل بودجه بندی را از نقطه شروع فکر تا مرحله برآورد بودجه شامل می شود و چارچوبی برای وظیفه دوم بودجه بندی فراهم می کند.

2.کنترل: کنترل عبارتست از مقایسه نتایج واقعی با پیش بینی های بودجه که این مقایسه را معمولا گزارش عملیات می نامند.وظیفه کنترل تنها به حداقل کردن بهای  تمام شده محدود نمی شود بلکه در صورت وجود اختلاف بین نتایج واقعی و ارقام بودجه،موجب اعمال نظارت بر عملیات و اتخاذ تدابیر اصلاحی نیز می گردد.

 بودجه عملیاتی        

nبودجه فروش:

این بودجه که معمولا در اولین مرحله از فرآیند بودجه تهیه می شود یکی از مهمترین اجزای بودجه عملیاتی است زیرا بودجه های دیگر تا حدود زیادی به آن وابسته است یا از آن منتج می شود.بودجه فروش معمولا به عوامل گوناگونی مانند وضعیت کلی اقتصادی،تصمیمات قیمت گذاری،واکنش های رقبای تجاری،وضعیت صنعت و ... بستگی دارد.اگر چه بودجه نهایی فروش بر حسب ریال است اما باید حاوی جزئیات مشروح و کافی درباره ترکیب محصولات و الگوهای  فروش نیز باشد تا بتوان بر مبنای آن تصمیمات لازم را درباره تغییر سطوح موجودیها و مقادیر تولید اتخاذ نمود.

بودجه موجودی کالای آخر دوره:

این موجودیها بخش عمده ای از داراییهای جاری بسیاری از واحدهای تجاری تولیدی را تشکیل می دهد و تصمیم گیری در مورد آن یکی از وظایف مهم مدیریت محسوب می گردد.

بودجه تولید:

بودجه مقادیر تولید نقطه شروع فرآیند تهیه بودجه تولید است.بودجه های مواد مستقیم،دستمزد مستقیم و سربار ساخت بر بودجه مقادیر تولید متکی است.مجموع این بودجه ها به طور کلی بودجه تولید نامیده می شود.

   

     جهت برآورد بودجه مواد مستقیم مدیران باید سطوح جاری و مورد انتظار موجودیها را همراه با پیش بینی فروش مورد توجه قرار دهند.

     بودجه دستمزد مستقیم برای طرح ریزی تولید و مدیریت پرسنل مورد نیاز است.در تهیه این بودجه لازم است که توجه کافی به تخصصها و مهارتهای مورد نیاز برای ترکیب تولید مبذول گردد.ضمنا باید برای تغییر در نیازمندیهای نیروی انسانی که بر اثر نوسانهای دوره ای تولید به وجود می آید،برنامه ریزی لازم به عمل آید.

      بودجه سربار ساخت شامل کلیه اقلام بهای تمام شده غیر مستقیم مانند مواد غیر مستقیم،دستمزد غیر مستقیم واقلام مشابه می باشد در تهیه این بودجه  تفکیک اقلام ثابت و متغیر سربار ساخت حائز اهمیت است زیرا به این ترتیب می توان برآوردهای قابل اطمینان تری از این اقلام سربار به عمل آورد.

بهای تمام شده کالای فروش رفته بودجه شده:

 در واحد های تولیدی بهای تمام شده کالای فروش رفته معرف بهای تمام شده تولید این کالاها نیز می باشد.در نتیجه بهای تمام شده کالای فروش رفته بودجه شده مستقیما از بودجه تولید به دست می آید.اختلاف بین بودجه بهای تمام شده کالای فروش رفته و بودجه تولید نیز مربوط به میزان موجودی کالا در اول و آخر دوره بودجه است.

بودجه هزینه های اداری:

این بودجه شامل هزینه فعالیتهای غیر تولیدی واحد تجاری است. در پاره ای از موارد برخی هزینه های ثابت نیز در این بودجه وجود دارد که می توان در صورت لزوم آن را کم یا حذف کرد.این قبیل هزینه های قابل اجتناب هزینه های ثابت اختیاری نامیده می شود.هزینه های ثابتی که در طول دوره بودجه غیر قابل اجتناب است به عنوان هزینه های ثابت تعهد شده شناخته می شود.

     بودجه هزینه های فروش و بازاریابی:

فعالیت های فروش و بازاریابی به نحو مؤثری بر مبلغ فروش اثر می گذارد. بنابراین بودجه هزینه های فروش و بازاریابی باید در مراحل اولیه فرآیند بودجه بندی یعنی همزمان با بودجه فروش تهیه گردد.    

بودجه عملیاتی واحدهای خدماتی به دلیل اینکه حاوی بهای تمام شده محصولات نیست با بودجه واحدهای تجاری تولیدی متفاوت است .اجزای اصلی بودجه عملیاتی  این گونه واحد ها درآمد حاصل از ارائه خدمات و هزینه های عملیاتی آن است. بودجه عملیاتی مؤسسات غیرانتفاعی مشابه بودجه واحدهای خدماتی است.

nبودجه مالی

اجزای مختلف یک بودجه مالی عبارتند از:

  1.طرح های تأمین مالی : این طرح ها شامل برنامه های واحد تجاری برای انتشار سهام یا اوراق قرضه از یک سود و بازخرید سهام،باز پرداخت اصل اوراق قرضه یا توزیع سود سهام از سوی دیگر است.

 2.بودجه مخارج سرمایه: بودجه بندی سرمایه ای شامل تهیه اقلام عمده مانند ماشین آلات و تجهیزات و در برخی موارد پروژه هایی نظیر اجرای یک برنامه بلند مدت آموزش کارکنان است که معمولا عمر مفیدی بیش از یک دوره مالی دارند.

     3.بودجه نقدی:

حفظ نقدینگی کافی به منظور پرداخت بموقع تعهدات یکی از هدف های اصلی واحدهای تجاری است.  یکی از ابزار های مفید برای اعمال مدیریت بر وجوه نقد تهیه بودجه نقدی است. ضمن تهیه این بودجه گردش وجوه نقد به طور کلی در دوره بودجه برآورد می شود. نقطه  آغاز این فرآیند معمولا برآورد وجوه نقد حاصل از عملیات است که از اصلاح رقم سود خالص بودجه شده به منظور خارج کردن اقلام غیر نقدی  مانند استهلاک بدست می آید.کلیه اقلام نقدی غیر عملیاتی نیز در بودجه نقدی منظور می گردد. بودجه نقدی سالانه برای اعمال مدیریت بر وجوه نقد، بلند مدت و احتمالا غیر مفید محسوب می شود. بودجه های نقدی ماهانه، هفتگی و حتی روزانه ممکن است برای مقاصد ونیازهای اطلاعاتی مدیران مفیدتر باشد.دوره بودجه نقدی معمولا به نیازمندیهای طرح ریزی، مشکلات و مسائل بالقوه گردش وجوه نقد بستگی دارد. بودجه نقدی کمک مؤثری برای اعمال مدیریت بر وجوه نقد و ایجاد توازن معقولی بین نقدینگی و سودآوری می باشد.

   4.ترازنامه بودجه شده:

این بودجه بندی با استفاده از ترازنامه اول دوره بودجه و تغییرات مورد انتظار در مانده حسابها که در بودجه های عملیاتی تأمین مالی،مخارج سرمایه ای و نقدی منعکس است،به دست می آید.

    5. صورت گردش وجوه نقد بودجه شده:

این بودجه بندی آخرین جزء بودجه جامع است که در فرآیند طرح ریزی مالی وسیله ای مفید و کمک مؤثری به مدیریت محسوب  می شود.صورت گردش وجوه نقد معمولا با استفاده از ارقام منعکس در بودجه صورت سود و زیان و تغییرات مانده های ترازنامه های برآوردی در اول و آخر دوره بودجه تهیه می گردد.

nطرح سود

در مواردی به بودجه جامع اصطلاح طرح سود نیز اطلاق می شود که بخش عملیاتی بودجه جامع رابه خوبی بیان می کند.کل بودجه جامع نیز معرف طرح سود یک واحد تجاری است.بودجه عملیاتی جزئیات بودجه بندی سود را نشان می دهد در حالی  که بودجه مالی جزئی از طرح کلی سود واحد تجاری می باشد.

n   بررسی و تجدید نظر در بودجه

      با توجه به اینکه منابع موجود نوعا کمتر از میزان تقاضا است،لازم است که پیشنهادها و پروژه های مطرح شده در بودجه به گونه ای سیستماتیک مورد ارزیابی قرار گیرد،که معمولا این ارزیابی، فرآیند بررسی و تجدید نظر در بودجه نامیده می شود.

     این فرآیند در واحدهای تجاری و سازمانهای مختلف متفاوت است، حتی در داخل یک واحد تجاری نیز در بخشهای مختلف ممکن است این فرآیند یکسان نباشد.

nمراحل اساسی بررسی و تجدید نظر در بودجه
n   اعمال کنترل از طریق بودجه

    بخش مهمی از وظیفه کنترل بودجه، مقایسه ارقام بودجه بندی شده با نتایج واقعی عملیات است. این مقایسه ها معمولا در گزارش های عملکرد دوره ای منعکس می گردد. تعداد دفعات تهیه این گزارش ها می تواند بر حسب نیاز و تمایل مدیریت افزایش یابد اما همانند اغلب اطلاعات دیگر عامل محدود کننده در این افزایش، هزینه است. بنابراین دوره این گزارش ها با توجه به منافع و هزینه تهیه آن تعیین می شود.

     تفاوتهای بین ارقام بودجه شده و ارقام واقعی اصطلاحا   “ انحراف” نامیده می شود، اگر ارقام واقعی کمتر از ارقام بودجه بندی شده باشد انحراف مساعد و در غیر این صورت نامساعد خوانده می شود. البته جمع انحرافات به تنهایی اطلاعات لازم برای اعمال کنترل را فراهم نمی کند زیرا ممکن است انحرافات نامساعد و مساعد یکدیگر را خنثی نمایند، در این گونه موارد لازم است اقلام جزء انحرافات به طور مجزا بررسی و تجزیه و تحلیل شود.

n    دفاع از بودجه

دفاع از بودجه به فرآیند فعالیتهایی که به منظور به تصویب رسانیدن طرح های بودجه انجام میشود اطلاق می گردد. برخی از پیشنهادات مفید برای کمک به دفاع مؤثر از بودجه عبارتند از : آشنایی با اعضای کمتیه بودجه، ارائه مطلوب بودجه،مقداری کردن مطالب،پرهیز از غافلگیری و تعیین اولویتهای بودجه.
طبقه بندی: حسابداری، 
برچسب ها: لطفا نظربدهید.،
ارسال توسط محمد هاتفی
آخرین مطالب
آرشیو مطالب
نظر سنجی
نظرتان درموردوبلاگم چیست؟

صفحات جانبی
پیوند های روزانه
امکانات جانبی
blogskin

ابزار وبلاگ

طراحی سایت

قالب وبلاگ

<