تبلیغات
تبادل اطلاعات حسابداری ( رضوانشهرصدوق) - مالیه وخط مشی دولت هاچیست؟
تبادل اطلاعات حسابداری ( رضوانشهرصدوق)
اخلاق نیکو دوستی را پایدار می‏سازد.

مرتبه
تاریخ : سه شنبه 2 اسفند 1390

برروی ادامه مطلب كلیك كنید.

تصمیم ها
وسیاستها یی که توسط مراجع عمومی از قبیل مجلس
ودولت وقوه ی قضاییه اتخاذ میگردد.
دولت درمفهوم کلی یک نهاد
قانونی خط مشی گذارعمومی است وازطریق قوانین
ومقررات وضوابط به تعیین
خط مشی عمومی می پردازد.
 
راه وروشهایی که راهنمای تصمیم گیرندگان است اصولی که به تصمیم جهت می دهدوموجب ارتباط وتداوم اقدامات تصمیم گیرنده می شود.
قانون انتخاب راه وتصمیم گیری است
متشکل از یک سلسله ارزشهایی که پشتوانه
اقدامات دولت وسایر مراجع تصمیم گیرنده در جامعه است
اصول وموازین که اجزای موجود در نظام کشور را با هم
هماهنگ می کند.اصولی که ممکن است در قوانین ومقررات انعکاس یابندویا بصورت تلویحی
باشندوانعکاس قانونی نداشته باشند.خط مشی های تلویحی در جامعه رعایت می شوند اما جنبه قانونی ورسمی ندارد.
به طور خلاصه می توان گفت
اصولی که توسط مراجع ذی صلاح در کشور وضع شده اند و به
عنوان یک الگوو
راهنما اقدامات وفعالتهای لازم در جامعه را رهبری میکنند.

اجزای تشکیل دهنده خط مشی عمومی
:
ارزشها وجهان بینی هاوساخت اجتماعی سیاسی .

رابطه خط مشی
عمومی واستراتژی :

تعریف استراتژی:

مجموعه برنامه های کلی وجامع هستند که با توجه به منابع
وامکانات
سازمان طریق نیل به ارمان ها واهداف عالی سازمان را معین می سازند.

در نتیجه استراتژی و خط مشی عمومی شباهت های زیادی با هم دارند.
تفاوت
استراتژی و خط مشی عمومی :

قلمرو استراتژی سازمان است در صورتیکه قلمرو خط مشی عمومی
جامعه است
ورابطه حکومت وملت را شامل می شود.

در مواقعی که خط مشی را عامل عملی ساختن استراتژی معرفی
می کنند منظور
خط مشی عمومی که جامعیت وکلیت دارد
نیست.

نقشهای خط مشی عمومی
راهنمای عمل: راهنمای عمل در تصمیم گیری
هاوانتخابهاستخطوط کلی
فعالیتها و اقدامات مورد نظر در جامعه را معین و مشخص میسازد.

روشن ساختن روح قوانین و
مقررات:

خط مشی های عمومی از ارزشهای مورد قبول جامعه نشات می
گیرد و خطوط کلی
اقذامات و برنامه های جامع را طراحی می
کند.

نقشهای خط مشی عمومی
هماهنگ کنندگی :
موجب هماهنگی و همسویی اقدامات سازمانها
و موسسات و اجزای مختلف موجود درجامعه با یکدیگر می شود جلو دوباره کاری و اتلاف منابع را می گیرند.

فعالیت های مرتبط:سازمانهای مختلف عهده دار انجام بخشی از انها هستند.

فعالیت های مشابه:فعالیتهای یکسانی توسط سازمانهای مختلف انجام می شود.

از انجایی که خط مشی های عمومی هماهنگ کننده هستند در نتیجه بین خود انها
نیز هماهنگی وجود داشته باشد و تمام انها در قالب یک مجموعه هماهنگ تعادل عمل
می
کنند.

نقشهای خط
مشی عمومی

تامین کننده و تایین کننده منابع عمومی
:

منافع افراد و احاد جامعه که توسط نظام پارلمانی,نظام
کثریت,...تعیین
می شودو منافع عمومی به معنای منافع کل جامعه نیست بلکه مصلحتی است
که در جامعه جمع کثیری از انها سود می برند.خط مشی عمومی بیان کننده منافع در زمینه
های
محتلف است خط مشی گذاری برای حل هر مشکل از مشکلات جامعه باید مصلحت عمومی را
مورد نظر قرار می دهد.

ارزیابی و کنترل اقدامات و برنامه های بخش عمومی:
ویژگی های خط
مشی عمومی

پایداری:

خط مشی ها دارای عمر طولانی هستند .باید به گونه ای طراحی
شوند که از
انعطاف کافی برخوردار شوندو پویایی لازم را حفظ کنند و متناسب با محیط
تغییر و
تحول پیدا کنند و به نیازهای گوناگون در طول زمان پاسخدهد.

هدف داری :

از روی نیت و قصد قبلی و به طور ارادی تنظیم می
شود.

ویژگی های خط
مشی عمومی

اینده نگری:

به اینده نظر دارد.می کوشد تا باواقعیتهای موجود خطوط کلی و جهت گیری های
اساسی جامعه را معین سازند پیش بینی های صحیح به خط مشی اعتبار می بخشد.خط مشی
ها
باید واقعیتهای زمان و مکان را در نظر بگیریدو از بزرگ دیدن و یا نادیده
انگاشتن
امکانات موجود در حذر باشد.

عمومیت:

جنبه عام دارند و برای کل جامعه وضع می گردند.مشکلات و
مسایل مردم در
جامعه به شکل گیری انها کمک می کند از این رو خاص یک گروه یا یک فرد
نیست و
مخاطبان ان عموم جامعه است.

گستردگی:

اهداف و مقاصد گوناگونی را دنبال می کندو حیطه وسیعی دارد.

نمایندگی :

متجلی کننده ویژگی های نظام وسیستمی است که دران شکل می
گیرد.فرهنگ
وارزشها وایدئولوژی و نگرشها ی اقتصادی و اجتماعی وسیاسی و... دران
نمودار است
.


طبقه بندی: حسابداری، 
ارسال توسط محمد هاتفی
آخرین مطالب
آرشیو مطالب
نظر سنجی
نظرتان درموردوبلاگم چیست؟

صفحات جانبی
پیوند های روزانه
امکانات جانبی
blogskin

ابزار وبلاگ

طراحی سایت

قالب وبلاگ

<